Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en haar activiteiten. Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis besteedt veel zorg aan de correcte weergave van de via haar website verstrekte informatie. Deze informatie kan dan ook betrouwbaar worden geacht, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/of ingetrokken worden. De informatie wordt door het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis echter geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade gerelateerd aan het gebruik van informatie en/of materiaal van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis.

Deze website is eigendom van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Het auteursrecht, het merkrecht en alle andere rechten van het intellectuele eigendom op deze website komen toe aan het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van de inhoud van deze website, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze website of websites verbonden aan deze website zullen worden beheerst door Nederlands recht en worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Privacybeleid

Voor het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is er op gericht om uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis verstrekt geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens aan derden zullen moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis dat doet.

Voor alle vragen, opmerkingen en overige communicatie met het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis over de hierboven genoemde onderwerpen kunt u zich wenden tot de afdeling Marketing & Communicatie op telefoonnummer 020 510 8306 of schriftelijk via Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam.